HAAD Design | Geopark survey_Lang Son

TRIỂN KHAI KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ DỰ ÁN CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT LẠNG SƠN

IMPLEMENTING SURVEY AND DESIGN OF THE LANG SON GEOLOGICAL PARK PROJECT

Ngày 27/3, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn- Trưởng ban Chỉ đạo Xây dựng Công viên Địa chất Toàn cầu tỉnh Lạng Sơn chủ trì buổi làm việc với Đoàn chuyên gia tư vấn xây dựng và phát triển Công viên Địa chất Toàn cầu Lạng Sơn, do ông Guy Martini, Tiến sỹ địa chất, Chuyên gia tư vấn cao cấp quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO làm Trưởng đoàn.

On March 27, the Standing Vice Chairman of the People’s Committee of Lang Son province – Head of the Steering Committee for Construction of the Global Geopark in Lang Son province chaired a working session with the delegation of construction and development consultancy experts. Lang Son Global Geopark, led by Mr. Guy Martini, PhD in geology, senior international consultant, and Chairman of the UNESCO Global Geopark Council.

lgp 3

Trước đó, Đoàn chuyên gia đã khảo sát tổng quan hiện trạng giá trị di sản địa chất, đa dạng sinh học, di sản văn hóa, sản phẩm du lịch tại huyện Lộc Bình, Hữu Lũng, Chi Lăng, Bình Gia, Văn Quan, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn.

Để đạt tiêu chí của UNESCO, các chuyên gia nhấn mạnh phải có từ 3-4 tuyến tham quan toàn cảnh công viên địa chất cho du khách. Do vậy, sau chuyến khảo sát, đoàn đã lựa chọn một số điểm giàu tiềm năng trên địa bàn các huyện, thành phố để xây dựng 4 tuyến tham quan với 41 điểm tham quan dự kiến. Trong đó, mỗi tuyến tham quan đều có các điểm hóa thạch cổ sinh, di sản địa chất và ít nhất một điểm di tích gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu.

Đối với 4 tuyến tham quan, đoàn chuyên gia đề xuất sớm bố trí bãi đỗ xe tại các điểm tham quan trong vùng công viên; xây dựng trung tâm thông tin tại các huyện, thành phố…

Previously, the expert delegation surveyed the current status of geological heritage values, biodiversity, cultural heritage, and tourism products in Loc Binh, Huu Lung, Chi Lang, Binh Gia, and Van Quan districts. , Cao Loc and Lang Son city.

To meet UNESCO’s criteria, experts emphasize that there must be 3-4 panoramic tours of the geopark for tourists. Therefore, after the survey, the group selected several potential spots in districts and cities to build 4 sightseeing routes with 41 expected attractions. In particular, each tour route has paleontological fossil sites, geological heritage, and at least one relic site associated with Mother Goddess worship.

For 4 sightseeing routes, the expert team proposed to soon arrange parking lots at tourist attractions in the park area; Build information centers in districts and cities…

lgp 2
lgp 4
lgp 6

HAAD và AFA team vô cùng vinh dự được góp phần vào dự án vô cùng ý nghĩa này. Chúng tôi cũng đã cùng nhau đi và về nhiều lần trên 4 tuyến du lịch qua những lần khảo sát, thiết kế, xem xét thiết kế trên thực địa, liên lạc với địa phương…để tạo hình nên các ý tưởng sắc nét phục vụ cho công tác đưa công viên địa chất toàn cầu ở Lạng Sơn được xúc tiến quảng bá đến các cơ quan, tổ chức, thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu Việt Nam, các đối tác, du khách trong và ngoài nước. Từ đó, mang lại cú hích lớn cho sự phát triển nội tại của không chỉ Lạng Sơn mà còn làm phong phú thêm chuỗi công viên địa chất toàn cầu của Việt Nam và trên thế giới.

HAAD and AFA team are extremely honored to contribute to this extremely meaningful project. We also went and returned together many times on 4 tourist routes through surveys, designs, design reviews on the ground, and contact with localities… to create sharp ideas. serving the work of promoting the global geopark in Lang Son to agencies, organizations, members of the Vietnam Global Geopark network, partners, and domestic and foreign tourists. water. From there, it will bring a big boost to the internal development of not only Lang Son but also enrich the global geopark chain of Vietnam and the world.

lgp 7
lgp 9

Một số bài báo nổi bật về Công viên địa chất Lạng sơn/ Some outstanding articles about Lang Son Geopark

https://nhandan.vn/lang-son-hop-tac-xay-dung-va-phat-trien-cong-vien-dia-chat-post763144.html

https://vov.vn/du-lich/phat-trien-cong-vien-dia-chat-huong-di-moi-cua-du-lich-xu-lang-post957653.vov

https://www.vietnamplus.vn/lang-son-xay-dung-4-tuyen-tham-quan-toan-canh-cong-vien-dia-chat-post853677.vnp

Leave a Comment

WE ARE

HAAD ARCHITECTS

HAAD is a dynamic and innovative Hanoi-based architecture firm specializing in planning, landscape, and architecture. Since 2005, we have completed many minor to big projects recognized by local clients and international partners. Led by architects and professors with more than 20 years of experience, our portfolio includes urban planning, urban design, landscape design, and architecture based on conservation, sustainability, and local cultures.