Services

CORE VALUE
HAAD constantly changes unique novelty and identity day by day
HAAD has always been a pioneer, looking for new and unexplored values, always leading in every way
HAAD always has many solutions and chooses the best one
HAAD always surpasses others’ expectations
HAAD always accepts challenges, risks, and mistakes
HAAD always Honest – Integrity – Consistency
HAAD always Simple – Clear
HAAD always works for the love of self-development, contribution and
responsibility to society and the community.

SERVICES

1- Surveying topography, geology
2- Consult vision, strategy, and program for the project
3- Master Planning Design
4- Master Resort Design
5- Master Special Area Design
6- Urban Design
7- Landscape Design
8- Technical Infrastructure Design
9- Architecture Design /ME/CS/QS

***

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
HAAD luôn luôn thay đổi mới lạ độc đáo và bản sắc từng ngày
HAAD luôn là người đi tiên phong, tìm kiếm những giá trị mới mẻ và chưa được khám phá, luôn luôn dẫn đầu mọi mặt
HAAD luôn có nhiều giải pháp và chọn giải pháp tốt nhất
HAAD luôn vượt qua sự mong đợi của người khác
HAAD luôn chấp nhận những thách thức và rủi ro, chấp nhận những sai lầm
HAAD luôn Trung Thực – Chính Trực – Nhất Quán
HAAD luôn Đơn giản – Rõ ràng
HAAD luôn làm việc vì yêu thích để phát triển bản thân, đóng góp và trách nhiệm đối với xã hội, với cộng đồng.

PHẠM VI DỊCH VỤ
1- Khảo sát địa hình, địa chất
2- Tư vấn tầm nhìn, chiến lược và chương trình cho dự án
3- Thiết kế Quy hoạch đô thị
4- Thiết kế Quy hoạch nghỉ dưỡng
5- Thiết kế Quy hoạch chức năng đặc biệt
6- Thiết kế đô thị
7- Thiết kế cảnh quan
8- Thiết kế Hạ tầng Kỹ thuật
9- Thiết kế Kiến trúc/ME/CS/QS

WE ARE

HAAD ARCHITECTS

HAAD is a dynamic and innovative Hanoi-based architecture firm specializing in planning, landscape, and architecture. Since 2005, we have completed many minor to big projects recognized by local clients and international partners. Led by architects and professors with more than 20 years of experience, our portfolio includes urban planning, urban design, landscape design, and architecture based on conservation, sustainability, and local cultures.