HAAD Design Business-day

HAAD DESIGN | BUSINESS DAY – MEETING DAY – TEAM WORK

NHỮNG NGÀY LÀM VIỆC TẬP THỂ, THẢO LUẬN NHÓM THIẾT KẾ TẠI HAAD

One of the things that are needed to produce high-quality research products is regular and effective team-to-team interactive discussions to enhance the depth of analytical thinking. This HAAD is doing very well in forming and developing critical thinking and creative thinking to create an indispensable core point.

Một trong những điều cần thiết để tạo nên các sản phẩm nghiên cứu có chất lượng cao đó chính là sự thảo luận tương tác giữa các đội, nhóm một cách thường xuyên và hiệu quả để nâng cao chiều sâu của tư duy phân tích, tư duy phản biện và tư duy sáng tạo và điều này HAAD đang làm rất tốt trong quá trình hình thành và phát triển để tạo nên như một điểm cốt lõi không thể thiếu.

haad project bia vp1

Discussions in professional research groups (Planning-Architecture-Landscape-Infrastructure-Market research…) internally and with partners, associates, and investors to products with high feasibility, cultivated by all objective factors and extensive perspectives. Also, HAAD works side-by-side with foreign experts through online or face-to-face exchange to get more effective support with international knowledge and experience combined with experience and cultural understanding. Localization to develop and improve continuously to bring the most complete results.

Những buổi trao đổi theo nhóm nghiên cứu chuyên môn (Quy hoạch- Kiến trúc- Cảnh quan- Hạ tầng-Nghiên cứu thị trường…) không chỉ trong nội bộ mà còn với các đối tác, cộng sự và chủ đầu tư để sản phẩm có tính khả thi cao, được vun đắp bởi tất cả các yếu tố khách quan và góc nhìn sâu rộng. Không những thế, HAAD còn làm việc song hành cùng các chuyên gia nước ngoài thông qua trực tuyến hoặc trao đổi trực tiếp để có thêm sự hỗ trợ đắc lực các kiến thức, kinh nghiệm quốc tế kết hợp với kinh nghiệm và hiểu biết văn hóa bản địa để phát triển và trau dồi không ngừng nhằm mang lại các kết quả hoàn thiện nhất.

haad project bia vp5
haad project bia vp4
haad project bia vp3
haad project bia vp2
haad project bia vp6
haad project bia vp7

Leave a Comment

WE ARE

HAAD ARCHITECTS

HAAD is a dynamic and innovative Hanoi-based architecture firm specializing in planning, landscape, and architecture. Since 2005, we have completed many minor to big projects recognized by local clients and international partners. Led by architects and professors with more than 20 years of experience, our portfolio includes urban planning, urban design, landscape design, and architecture based on conservation, sustainability, and local cultures.